Pla d’Igualtat Inology (Inology S.A.)

 

El Pla d’Igualtat proposat per Inology (Inology S.A.) va ser inscrit correctament el 16/02/2021.

El Pla d’Igualtat aprovat per la comissió de la companyia el dia 11/01/2021 es va presentar el dia 12/01/2021 en el registre del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. El dia 16/02/2021 aquest mateix departament va ser l’encarregat de revisar el Pla d’Igualtat de Inology —així com les seves accions i mesures proposades— i d’aprovar-ho.

Aquest Pla d’Igualtat té com a finalitat donar compliment a la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març en l’article del qual 45.1 s’exposa l’obligatorietat per part de les empreses de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, així com al Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març, en el qual s’estableixen mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació.

No obstant això, a Inology volem anar més enllà. Declarem el nostre compromís en l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa ni indirectament per raó de sexe, i pretenem impulsar i fomentar mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització.

Així mateix, abordarem totes les àrees de gestió de persones, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i l’ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, la corresponsabilitat, la prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, i l’ús no discriminatori del llenguatge, la comunicació i la publicitat.

Amb l’aprovació del Pla d’Igualtat i totes les mesures i accions adoptades, pretenem contribuir al desenvolupament i avanç d’una societat en la qual la igualtat arribi a ser, per fi, real i efectiva.

Sol·licitar una demostració