Política de Privacitat

 

La Política de Privacitat es va actualitzar per última vegada a data 10/12/2018.

INOLOGY, S.A. desitja posar en coneixement dels usuaris i clients de la seva pàgina web, la política portada a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament utilitzen els seus formularis de contacte per a consultar o demanar informació sobre els productes ofertats en la web, que impliquin la comunicació de les seves dades personals a INOLOGY.

Per això, INOLOGY té l’obligació de complir la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació, garantint en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per aquestes normatives, així com per qualsevol altra Llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.

 

 

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació Social: INOLOGY, S.A.
Domicili Social: C/ del Marquès de Comillas, nº1, 3r – 08225 Terrassa (Barcelona)
NIF: A-58908732
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24.030, Foli 137, Fulla B-65132.
E-mail: rgpd@inology.com

 

 

2. INFORMACIÓ ADDICIONAL

La present Política de Privacitat té com a objectiu definir i detallar la metodologia de recollida i tractament de dades de tercers aplicable a qualsevol acció comercial o tècnica de la companyia. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Lloc web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a INOLOGY per als fins assenyalats.

El Lloc web pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com a diferents Xarxes Socials. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recapta a través d’aquestes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris d’aquestes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten aquestes aplicacions (veure Política de Privacitat en les Xarxes Socials Oficials de INOLOGY).

 

 

3. RECOLLIDA DE LES DADES PERSONALS

En compliment amb el que es disposa en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (RGPS), posem en el seu coneixement que les dades recaptades a través dels formularis de contacte del Lloc web podran ser objecte de tractament d’acord amb les següents finalitats, en funció del formulari completat en cada cas:

 • Accés a les seves pàgines web.
 • Contacte i seguiment comercial.
 • Consultoria.
 • Gestió de Projecte.
 • Instal·lació i manteniment de hardware , software o comunicacions.
 • Formació.
 • Assistència telefònica o presència.
 • Anàlisi.
 • Desenvolupament.
 • Seguiment de comptes.
 • Outsourcing.

En aquest sentit, quan sigui necessari per a mantenir el contacte professional, INOLOGY podrà sol·licitar dades personals que permetin identificar de manera exclusiva als individus. Aquestes dades poden ser principalment: nom, càrrec, nom de l’empresa, telèfons, correus electrònics, números de fax, adreça professional o personal, o qualsevol altra dada que resulti d’utilitat per a proporcionar un millor servei.

D’altra banda, INOLOGY utilitza fonts públiques de dades (revistes, catàlegs, llistes telefòniques, etc.) per a recaptar la informació necessària per a emprendre les seves accions comercials.

Conforme al que es disposa en la normativa espanyola vigent de protecció de dades, l’informem que el seu nom i adreça electrònic formarà part de la base de dades inscrita en l’Agència de Protecció de Dades el responsable de tractament de les quals és INOLOGY, S. A., sent la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades el manteniment de la relació professional i comercial amb vostè.

 
3.1. Accés a dades de tercers

INOLOGY, en el desenvolupament de la seva activitat, pot tenir accés a informació de caràcter personal o corporativa relacionada amb les terceres empreses amb les quals interactua. Aquest accés pot estar motivat per procediments professionals o per la prestació de serveis en el domicili d’aquestes empreses o en les pròpies dependències de INOLOGY. Això inclou l’accés a informació provinent d’equips informatius, discos durs o qualsevol altre suport de la companyia.

 
3.2. Enviament de comunicacions comercials

En compliment de la Llei Orgànica 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSICE), INOLOGY únicament mantindrà comunicacions comercials per via electrònica quan hagin estat sol·licitades prèviament per l’Usuari, a través de qualsevol canal de comunicació: trucada telefònica, fax, enviament d’e-mail, etc.

 
3.3. Conservació de les dades personals

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la supressió de les dades per l’Usuari.

 
3.4. Legitimació per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari (article 6.1.a) RGPD).

 
3.5. Cessió o comunicació de les dades a tercers

INOLOGY no cedirà ni comunicarà les seves dades a tercers, tret que compti amb l’autorització expressa de l’Usuari en els supòsits legalment admissibles. No obstant això, INOLOGY podrà comunicar les seves dades a les pròpies empreses del Grup Inology, que actuaran com a encarregades de tractament de la base de dades.

 

 

4. ÚS DE COOKIES

El Lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a recaptar informació sobre la forma d’utilització de la web. Si desitja obtenir informació detallada sobre com INOLOGY utilitza les cookies, pot consultar aquí la Política de Cookies, o fer clic en qualsevol moment en l’enllaç que apareix al peu de la pàgina principal.

 

 

5. MESURES DE SEGURETAT

INOLOGY garanteix haver implantat i mantenir els nivells de seguretat exigits pel nou Reglament europeu (RGPD) i per la normativa espanyola vigent per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris davant de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

 

 

6. CONFIDENCIALITAT

Les dades personals recaptades a través del Lloc web, de tercers o per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb l’Usuari seran tractades amb confidencialitat. INOLOGY es compromet a guardar secret respecte dels mateixos d’acord amb el que s’estableix en la legislació aplicable.

 

 

7. MENORS

Els menors d’edat no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc web pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si és el cas, de les caselles que els acompanyen. En aquest sentit, i en la mesura en què INOLOGY no té capacitat per a controlar si els usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares i/o tutors els qui habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixin al Lloc web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent INOLOGY cap responsabilitat sobre aquest tema.

 

 

8. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si INOLOGY tracta dades personals que el concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. INOLOGY cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legals, o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política de Privacitat, així com exercitar els seus drets en els termes legalment previstos per a això dirigint una comunicació a la següent adreça: INOLOGY, S.A., C/ del Marquès de Comillas, nº1, 3r – 08225 Terrassa (Barcelona); o a l’adreça de correu electrònic rgpd@inology.com, indicant la sol·licitud corresponent i acompanyant còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

 

 

9. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA

La present Política de Privacitat podrà ser modificada quan INOLOGY ho consideri necessari per a mantenir, garantir i millorar l’adequació d’aquesta. Es recomana revisar periòdicament aquesta política.

Sol·licitar una demostració