Política de Privacitat a les Xarxes Socials

 

La Política de Privacitat de les Xarxes Socials Oficials d’INOLOGY, S. A. es va actualitzar per última vegada el 21/05/2018.

 

1. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES ALLOTJADES A LES XARXES SOCIALS DE INOLOGY, S. A.

En compliment amb el que es disposa en el Reglament europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i en la normativa espanyola de protecció de dades vigent, INOLOGY, S. A. desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquestes xarxes socials la política respecte del tractament i protecció de dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen les pàgines oficials de les empreses pertanyents al Grup INOLOGY en diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin, Vimeo, i qualsevol altra xarxa social a la qual s’inscrigui INOLOGY en el futur).

 

2. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES INCAPACITADES

L’accés i registre en les diferents xarxes socials està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial d’INOLOGY en aquestes. Per part seva, si l’Usuari és incapaç, INOLOGY adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’Usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial.

INOLOGY quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i persones persones incapacitades, sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

 

3. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

L’Usuari queda informat de que INOLOGY ostenta la condició de Responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’Usuari a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial d’INOLOGY a les xarxes socials, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

 

4. FINALITATS A LES QUÈ ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’Usuari a INOLOGY a través de la seva pàgina oficial amb la finalitat d’intercanviar informació amb INOLOGY i altres usuaris, formaran part d’un tractament de dades responsabilitat d’INOLOGY.

INOLOGY únicament mantindrà comunicacions comercials per via electrònica quan hagin estat sol·licitades prèviament per l’Usuari, a través de qualsevol canal de comunicació: trucada telefònica, fax, enviament d’e-mail, etc.

Des del moment en què l’Usuari utilitza la pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per INOLOGY per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb l’establerta en la present política.

A través de la pàgina oficial, l’Usuari podrà compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present Política com a les Normes i Condicions de la Plataforma en qüestió. L’Usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

INOLOGY tindrà dret a eliminar de les seves pàgines oficials qualsevol contingut publicat per l’usuari, de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’Usuari, quan aquest infringeixi o vulneri la legislació vigent, la present política i/o les Normes de la Plataforma.

 

5. IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUALS INOLOGY, S. A. TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES

S’adverteix a l’Usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d’INOLOGY a les xarxes socials podrà ser coneguda per la resta d’usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma d’aquesta xarxa social.

INOLOGY únicament realitzarà la cessió o comunicació de les dades que en raó de la normativa hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 

6. UNS ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS

INOLOGY adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin enllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables als qui a través d’enllaços, INOLOGY remet als usuaris adherits.

 

7. QUALITAT DE LES DADES

INOLOGY adverteix a l’Usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social d’INOLOGY.

 

8. EXERCICI DELS DRETS PER PART DELS INTERESSATS

INOLOGY informa a l’usuari de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a l’oblit, a la limitació del tractament, a la portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a INOLOGY, S. A. amb domicili social en C/ del Marquès de Comillas nº1, 3r – 08225 Terrassa (Barcelona), o a l’adreça de correu electrònic rgpd@inology.com.

A tals efectes, l’interessat haurà d’enviar la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la xarxa social d’ INOLOGY, amb la finalitat d’identificar-ho inequívocament.

 

9. UNA ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

INOLOGY podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment aquí recollida. Per això, es recomana als Usuaris que llegeixin detingudament la mateixa cada vegada que accedeixin al Portal.

L’Usuari pot contactar amb INOLOGY a través de les dades de contacte facilitades anteriorment.

Així mateix, l’Usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús d’aquesta.

Links de consulta de les polítiques de privacitat de les xarxes socials:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Sol·licitar una demostració