Avís legal

 

L’Avís Legal es va actualitzar per última vegada a data 21/05/2018.

 

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL PORTAL

Denominació Social: INOLOGY, S.A.
Domicili Social: C/ del Marquès de Comillas, nº1, 3r – 08225 Terrassa (Barcelona)
NIF: A-58908732
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24.030, Foli 137, Fulla B-65132.
E-mail: inology@inology.com

El nom de domini a través del que s’accedeix al present Portal és titularitat de INOLOGY, S.A., estant prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de INOLOGY que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de INOLOGY.

 

 

2. OBJECTE

El present Avís Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web disponible de manera gratuïta per als usuaris d’Internet.

La utilització de la nostra web li atribueix la condició d’usuari i suposa la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals, en el moment en què s’accedeixi al lloc web.

INOLOGY es reserva el dret de modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, INOLOGY recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.

En cas de ser oferides, a través del Portal, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que, si és el cas, hagin estat establertes a aquest efecte i que formaran part integrant del present Avís Legal.

El Titular també es reserva la facultat de poder oferir determinats productes i/o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del Portal i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin aplicables.

Així mateix, el Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta terminació, continuaran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i/o en qualsevol condicions particulars que siguin aplicables.

 

 

3. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se per aquest acord i per a utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn íntegrament.

El simple accés al Portal, l’ús dels continguts oferits en aquest, així com l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels qui naveguin en el Portal, l’adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal.

L’Usuari declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d’aquest Portal és veritable, completa i precisa.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Portal es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts del Portal de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

1) Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic, i les instruccions rebudes de INOLOGY.

2) Utilitzar-los amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers.

3) Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol mode aquesta informació.

 

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web és propietat de INOLOGY, S.A.

Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web i dels seus continguts són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa, o de tercers si INOLOGY ha obtingut la corresponent llicència.

S’entén per Continguts del Portal, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l’estructura de navegació, el software, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractades internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol ús indegut per part de persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de INOLOGY.

INOLOGY es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix la responsabilitat cap a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’Usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

 

 

5. RESPONSABILITATS DEL TITULAR DEL PORTAL

INOLOGY declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Així mateix, INOLOGY posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per a comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats en el Portal.

 

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L’Usuari reconeix i accepta expressament que INOLOGY no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada en el Portal en relació amb els productes i/o serveis de INOLOGY.

En particular, INOLOGY no garanteix ni es fa responsable de:

1) La falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal.

2) L’existència d’interrupcions, errors en l’accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet.

3) L’absència de virus i altres elements informàtics nocius en el Portal o servidor que el subministra; Correspon a l’Usuari, si és el cas, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.

4) La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest.

5) La inexistència d’errors en els continguts.

6) L’adequació per a un propòsit o fi particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els productes o serveis.

7) Les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers en motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el portal.

8) Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9) Qualsevol altres danys que si és el cas poguessin causar-se per funcionament defectuós del Portal.

 

 

7. ENLLAÇOS

7.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

INOLOGY podrà oferir en el seu Portal enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Portal. Si és el cas, aquests enllaços no han de pressuposar que existeixin acords amb els seus responsables, ni la recomanació de INOLOGY a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin.

INOLOGY no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, INOLOGY no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

7.2. ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ AL PORTAL TICKELIA.COM DE INOLOGY, S.A.

En el cas de que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d’obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l’enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal del Portal, abastant tota l’extensió d’aquesta pàgina principal.

En el cas que l’entitat que realitzarà l’enllaç des de la seva pàgina web al Portal tickelia.com de INOLOGY, també desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit de INOLOGY.

 

 

8. NUL·LITAT

En el cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la, íntegrament o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal ni a les condicions particulars que, si és el cas, hagin pogut ser establertes.

En el cas que INOLOGY no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

 

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal es regirà per la normativa espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Portal, l’Usuari i INOLOGY amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa (Barcelona).

Sol·licitar una demostració